Rezerwat przyrody „Kozie Brody”

Jastrowie


Położony w pobliżu Jastrowia rezerwat Kozie Brody utworzono na powierzchni 0,72 ha w 1965 roku, w celu ochrony torfowiska niskiego z reliktową roślinnością – między innymi brzozą niską i skalnicą torfowiskową.
Część gatunków, dla których założono rezerwat, już w nim nie występuje, zaobserwowano natomiast występowanie storczyków: listery jajowatej Listera ovata, kruszczyka błotnego Epipactis palustris, kukułki szerokolistnej Dactylorhiza majalis i kukułki krwistoczerwonej Dactylorhiza incarnata.


Obowiązuje plan ochrony rezerwatu, sporządzony na okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2025 r.
Głównym celem zapisanym w planie ochrony jest odtworzenie warunków siedliskowych pozwalających na restytucję roślinności torfowiska niskiego i rzadkich elementów flory naczyniowej.
Rezerwat ze względu na niewielką powierzchnię i warunki siedliskowe nie jest udostępniony dla zwiedzających. Przebywać w nim mogą tylko osoby upoważnione przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z naszą Polityką prywatności.