zlot militaria wstęp wolny

Piknik militarny w Strzalinach

8 czerwca 2024
Strzaliny
Strzaliny
Strzaliny

Serdecznie zapraszamy na Piknik militarny w Strzalinach pod patronatem burmistrza Tuczna Krzysztofa Mikołajczyka. Już 8 czerwca 2024 roku! Na imprezie pojawi się m.in. stoisko promocyjne Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945.

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PIKNIKU:

Regulamin Pikniku Militarnego w Strzalinach 8.06.2024 r.

I. Postanowienia ogólne

1. Piknik Militarny w Strzalinach (dalej zwany „Piknikiem”) jest wydarzeniem
plenerowym, którego głównym organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury
w Tucznie (dalej zwany „Organizatorem”).
2. Współorganizatorami Pikniku są Burmistrz Tuczna Krzysztof Mikołajczyk, Rada
Sołecka i Sołtys Strzalin oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Dlaczego nie”
w Strzalinach.
3. Piknik odbędzie się 8 czerwca 2024 r. od godziny 14.00 na wydzielonym
i oznakowanym terenie „przy boisku” w Strzalinach.
4. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa i zachowania się uczestników
podczas Pikniku.

II. Warunki uczestnictwa

1. Udział w Pikniku jest bezpłatny.
2. Uczestnicy Pikniku są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
oraz postanowień niniejszego regulaminu.
3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Pikniku wyłącznie pod opieką
rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Wstęp na teren Pikniku oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez
uczestnika.
5. Podczas trwania Pikniku zakazane są wszelkie działania mogące kojarzyć się
z propagowaniem ideologii nazistowskiej i komunistycznej.

III. Zasady bezpieczeństwa

1. Nad porządkiem i bezpieczeństwem publicznym w czasie Pikniku czuwają
zatrudnieni przez Organizatora pracownicy Agencji Ochrony Combat oraz
powołana przez Organizatora OSP Tuczno we współdziałaniu z Policją.
Polecenia służb porządkowych wydane zgodnie z zakresem ich działania,
muszą być bezwzględnie respektowane, pod rygorem wykluczenia
z uczestnictwa w Pikniku.
2. Uczestnicy Pikniku są zobowiązani do przestrzegania poleceń Organizatora
oraz służb porządkowych.
3. Na terenie Pikniku obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu oraz innych środków
odurzających.
4. Na terenie Pikniku Militarnego obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się
po terenie “czołgowiska” oraz na terenie, gdzie organizowane są zabawy
rozrywkowe, przez osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających. Spożywanie alkoholu dozwolone jest wyłącznie
w miejscach do tego wyznaczonych. W razie uzasadnionego podejrzenia, użyty
zostanie alkomat. Osoby, które odmówią poddania się badaniu alkomatem,
zostaną usunięte z terenu “czołgowiska” oraz miejsc, gdzie organizowane są
zabawy rozrywkowe.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty ani
kradzieże prywatnych pojazdów uczestników Pikniku, które zostaną
zaparkowane na parkingu wyznaczonym przez Organizatora. Parkowanie
pojazdów odbywa się na własne ryzyko uczestników.
6. Zabrania się wnoszenia na teren Pikniku przedmiotów niebezpiecznych, takich
jak broń, materiały pirotechniczne, ostre narzędzia itp.
7. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania porządku i dbałości o czystość
na terenie Pikniku.
8. Zabrania się na terenie Pikniku składowania paliw oraz tankowania pojazdów.
9. Zabrania się na terenie Pikniku wycinki drzew i krzewów (pod rygorem kary
pieniężnej) oraz grodzenia miejsc biwakowania.
10. Na “czołgowisku” podczas poruszania się pojazdów o masie powyżej 3,5 tony
obowiązuje zakaz poruszania się innych pojazdów.
11. Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się po terenie “czołgowiska” przez
osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
12. Dopuszcza się wstęp na teren “czołgowiska” osób chcących skorzystać
z przejażdżki pojazdami wojskowymi, jedynie w miejscu wyraźnie oznaczonym
przez Organizatora z zachowaniem szczególnej staranności i ostrożności.
Właściciele i kierujący pojazdami chcący przewozić pasażerów czynią
to BEZPŁATNIE na własną odpowiedzialność i osobiście ponoszą
konsekwencje karne i cywilno – prawne w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych, powinni więc posiadać ważne ubezpieczenie OC. Osoby korzystające
z przejażdżek czynią to na własną odpowiedzialność.
13. Zakazuje się wjazdu na teren ogólnodostępny dla publiczności jakichkolwiek
pojazdów, w tym również należących do uczestników Pikniku. Pojazdy
historyczne, pojazdy zaopatrzenia oraz pojazdy służb technicznych mogą
poruszać się po terenie Pikniku wyłącznie w przypadkach uzgodnionych
z Organizatorem.
14. Zakazuje się prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej
zarobkowej na terenie Pikniku bez zgody Organizatora.
15. Uczestnicy Pikniku przyjmują do wiadomości i to akceptują, iż poziom hałasu
w trakcie występów estradowych, może przekroczyć dopuszczalne warunki
prawnie określone – tabela nr 1 rozporządzenia MOŚ, ZNiL z dn. 15.05.1998
w sprawie poziomu hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66, poz. 436).

IV. Postanowienia szczególne

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub skradzione
podczas Pikniku.
2. Uczestnicy Pikniku wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku
w materiałach promocyjnych Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie
Pikniku bez uprzedzenia.
4. Wszelkie reklamacje związane z organizacją Pikniku należy zgłaszać pisemnie
do Organizatora najpóźniej do 7 dni po zakończeniu wydarzenia.

V. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje
Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Pikniku
osobom nieprzestrzegającym postanowień regulaminu.

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z naszą Polityką prywatności.