aktywnie dla rodziny sport

13. Wałecki Festiwal Biegowy

14 lipca 2024
Wałcz
Promenada przy Jeziorze Raduń

Regulamin

I CEL IMPREZY:

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu;
 2. Promocja Miasta Wałcz;
 3. Uczczenie pamięci wybitnego lekkoatlety, mistrza olimpijskiego Zdzisława Krzyszkowiaka;
 4. Podkreślenie znaczenia miasta jako miasta sportu i rekreacji.

II ORGANIZATOR:

 1. Fundacja Wychowanie przez Sport – organizator główny;
 2. Urząd Miasta Wałcz.

III TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS, GODZINA:

 1. Impreza odbędzie się dnia 14.07.2024 r. (niedziela) w Wałczu, na dystansach:

– Bieg Filmowy na 11 km – start o godzinie 11:14 (połączony z 12. Mistrzostwami Polski BiegamBoLubię);

– BiegamBoLubię LASY 6 km/rajd ChodzęBoLubię 6 km– start o godzinie 11:10

– biegi dla dzieci SportGeneracja

 • 09:40 –rozgrzewka dla dzieci
 • 09:50 – miniSportGeneracja (bieg dla niechodzących/raczkujących dzieci)
 • od 10:00 SportGeneracja, 4 kategorie wiekowe: Kat.I do 6 lat, Kat. II 7-8 lat, Kat. III 9-10 lat, Kat. IV 11-12 lat

– marszobieg BiegamBoLubię POMAGAĆ na  720  m – start o godzinie 10:40

IV ROZPOCZĘCIE IMPREZY, TRASA BIEGU:

 1. Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpi o godz. 09:30.
 2. Na trasie Biegu będą oznakowane kilometry.
 3. Na trasie Biegu zlokalizowane będą punkty elektronicznego pomiaru czasu. Ominięcie przez zawodnika któregokolwiek z punktów kontrolnych pomiaru czasu, skutkować będzie jego dyskwalifikacją. Do pomiaru czasu wykorzystywany będzie system chipowy.
 4. Obowiązuje limit czasu Biegu Filmowego (dystans 11 km) wynoszący: 100 minut,
  a na bieg BiegamBoLubię LASY: 50 minut, rajd ChodzęBoLubię : 60 minut. Jeżeli zawodnik nie ukończy biegu przed upływem powyższego limitu czasowego, nie zostanie sklasyfikowany.

V ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszeń będzie można dokonywać za pośrednictwem tutaj : FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO od 30.04.2024 od godz. 13:00 do 4.07.2024 r. do godz. 13:00.
 2. Organizator ustala następujący limit uczestników wynoszący 400 osób ( suma biegów: Bieg Filmowy  + BiegamBoLubię LASY  + rajd ChodzęBoLubię ).
 3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła formularz zgłoszeniowy
  i uiściła opłatę wpisową. W przypadku dokonania zgłoszenia i wpływu wpisowego w różnych terminach o skuteczności zgłoszenia decyduje termin zapłaty.
 4. W dniach 14.07.2024 do biegu zapisać się będzie można wyłącznie w Biurze Zawodów, po tym czasie lub po wyczerpaniu limitu zgłoszeń zawodnicy nie będą wpisywani na listę.
 5. Pakiety startowe można odbierać w Biurze Zawodów:
 • 13.07.2024 godz. 13-21: Domki na Promenadzie nad Jeziorem Raduń, Aleja Gwiazd (na wysokości skrzyżowania ulic Chłodna/Konopnicka)
 • 14.07.2024 godz.08:00-10:20: Domki na Promenadzie nad Jeziorem Raduń, Aleja Gwiazd (na wysokości skrzyżowania ulic Chłodna/Konopnicka)

VI WPISOWE dotyczy Biegu Filmowego, BiegamBoLubię LASY, ChodzęBoLubię:

1.Wpisowe dla Biegu Filmowego, BiegamBoLubię LASY  wynosi:

 • 60 zł w terminie 30.04.2024 r. godz. 09:00 do 30.04.2023 do godz. 23:59:00
 • 50 zł dla rajdu ChodzęBoLubię w terminie 30.04.2024 r. godz. 09:00 do 30.04.2024 do godz. 23:59:00

po tym terminie :

 1. Wpisowe dla Biegu Filmowego, BiegamBoLubię LASY wynosi:
 • 69 zł w terminie od 01.05.2024 r. do 14.05.2024 r do godz.23:59,
 • 79 zł w terminie od 15.05.2024 r. do 31.05.2024 r do godz. 23:59,
 • 89 zł w terminie 01.06.2024 r. do 12.07.2024 r do godz. 12:00,
 • 99 zł w terminie 13-14.07.2024 r w godzinach pracy Biura Zawodów
 1. Wpisowe na rajdu nordic walking ChodzęBoLubię wynosi:
 • 59 zł w terminie od 01.05.2024 r. do 14.05.2024 r do godz.23:59,
 • 69 zł w terminie od 15.05.2024 r. do 31.05.2024 r do godz. 23:59,
 • 79 zł w terminie 01.06.2024 r. do 12.07.2024 r do godz. 12:00,
 • 89 zł w terminie 13-14.07.2024 r. w godzinach pracy Biura Zawodów
 1. Mieszkańcy Wałcza uiszczają opłatę startową w wysokości:

4a. dla Biegu Filmowego, BiegamBoLubię LASY oraz rajdu ChodzęBoLubię :

 • 50 zł w terminie 30.04.2024 r. godz. 09:00 do 30.06.2024 do godz. 23:59:00
 • 55 zł w terminie od 01.05.2024 r. do 14.05.2024 r do godz.23:59,
 • 65 zł w terminie od 15.05.2024 r. do 31.05.2024 r do godz. 23:59,
 • 75 zł w terminie 01.06.2024 r. do 12.07.2024 r do godz. 12:00,
 • 80 zł w terminie 13-14.07.2024 r. w godzinach pracy Biura Zawodów

4c. Za mieszkańca Wałcza uważa się osobę zamieszkującą w Wałczu na podstawie danych Urzędu Miasta Wałcz. W momencie zakończenia zapisów nastąpi weryfikacja adresów zamieszkania.

 1. Dodatkowo podczas rejestracji istnieje możliwość  zakupu limitowanej koszulki Wałeckiego Festiwalu Biegowego wg poniższego cennika:
 •  70 zł w terminie 30.04.2024 r. godz. 09:00 do 23.06.2024 r do godz.23:59,
 •  90 zł w terminie 13-14.07.2023 r w godzinach pracy Biura Zawodów
 1. Wpisowe za biegi dzieci SportGeneracja wynosi minimum 13 zł przez cały okres trwania zapisów. Każde dziecko otrzymuje numer startowy oraz pamiątkowy medal na mecie.
 2. Wpisowego można dokonywać on-line w za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.biegfilmowy.pl w terminie 30.04.2024 r. godz. 09:00 do 09.07.2024
 3. W przypadku wolnych miejsc będzie można zapisać się w Biurze Zawodów. Płatność w tym wypadku będzie możliwa wyłącznie GOTÓWKĄ.
 4. Osobom, które dopiszą się na miejscu w Biurze Zawodów nie gwarantujemy pełnego pakietu startowego, zarówno w biegach dzieci jak i dorosłych.
 5. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia Biegu lub rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie. W przypadku zdarzeń losowych organizator może wyrazić zgodę na „przepisanie” wpisowego. Przepisanie pakietu możliwe jest wyłącznie do dnia 6 lipca 2024 do godz.23:59) na inną osobę wskazaną przez zainteresowanego na jego pisemny wniosek. Do wniosku musi zostać załączone potwierdzenie wcześniejszego uiszczenia wpisowego.
 6. Odbiór pakietu startowego w imieniu osoby trzeciej jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby oraz kserokopii dokumentu tożsamości zgłoszonego zawodnika.
 7. Organizator podkreśla, że w przypadku wpłat na rachunek za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Organizatora.
 8.  Numery startowe uprawniające do udziału w biegu będą do odebrania w biurze zawodów w dniach 13-14 lipca 2024.
 9. 50 % środków z wpłat startowych mieszkańców Wałcza, biegów dzieci oraz całość środków z marszobiegu BiegamBoLubię POMAGAĆ  zostanie przekazane na cel charytatywny imprezy.
 10. ZWROT OPŁATY STARTOWEJ jest możliwy w terminie 14 dni przed rozpoczęciem imprezy t.j 30.07.2024 do godz.9:00. Zwrot opłaty startowej należy zgłosić mailowo pod adres : fundacja@wychowanieprzezsport.pl. Za termin zgłoszenia uznaje się godzinę dostarczenia wiadomości mailowej na adres mailowy Organizatora. Po tym terminie opłaty startowe nie będą zwracane.

VII WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W biegu może wziąć udział każdy kto nie ma przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach biegowych oraz w dniu imprezy (14.07.2024 r) będzie miał ukończone 14 lat:

1a. wszyscy pełnoletni zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu biegu i złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.

1b. wszyscy niepełnoletni zawodnicy mogą wziąć udział w biegu tylko pod opieką osoby dorosłej oraz muszą podczas weryfikacji w Biurze Zawodów pojawić się z opiekunem prawnym, który złoży pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych w imieniu osoby niepełnoletniej.

 1. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Wpisowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu. W przypadku niepodpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych , uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w biegu przez Organizatora.
 3. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym w tym Policji i Straży Miejskiej, a także pozostałych służb zabezpieczających trasę biegu z ramienia Organizatora.
 5. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz na wykorzystywanie ich wizerunku w celu promocji oraz dokumentowania zawodów.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz startowania w biegach ze zwierzętami.

8.Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz na wykorzystywanie ich wizerunku w celu promocji oraz dokumentowania zawodów.

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej (zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Imprezy. Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku uczestnika, imienia i nazwiska wraz z datą urodzenia – każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji biegu.
 2. Zgoda na wykorzystywanie danych osobowych jak i publikacja jest dobrowolna ale nie wyrażenie na to zgody, uniemożliwia wzięcia udziału w biegu. Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody) wysyłając informację na adres: fundacja@wychowanieprzezsport.pl bądź na dane adresowe fundacji. Uczestnik ma prawo do: a) dostępu do danych, b) sprostowanie, c) usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, d) prawo sprzeciwu, e) prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub f) przeniesienia danych.
 3. ZWROT WPISOWEGO

Zwrotu opłaty startowej na prośbę uczestnika (mailowo pod adresem fundacja@wychowanieprzezsport.pl) Organizator dokonuje w terminie 14 dni od daty dokonania opłaty startowej, jednak nie później niż 14 dni do planowanej daty wydarzenia.

Dla osób które zarejestrują się po terminie 30.07.2024 po godz.23:59 opłaty startowe nie będą zwracane.

VIII KLASYFIKACJA dotyczy Biegu Filmowego i BiegamBoLubię LASY

 1. W Biegach prowadzona będą następujące klasyfikacje:

– klasyfikacja generalna mężczyzn;

– klasyfikacja generalna kobiet;

– klasyfikacja Mistrzostw Polski BiegamBoLubię (w ramach Biegu Filmowego);

 

IX NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

BIEG FILMOWY

– statuetki oraz nagrody rzeczowe w kategorii OPEN za zajęcie miejsc I, II, III  wśród kobiet i mężczyzn

– medale (złoty, srebrny i brązowy) oraz nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca w klasyfikacji Mistrzostw Polski BiegamBoLubię, kobiet i mężczyzn;

– statuetki oraz nagrody rzeczowe dla miejsc I, II, II dla najlepszej zawodniczki i zawodnika zamieszkałych na terenie Wałcza w Biegu Filmowym;

– statuetka oraz nagroda rzeczowa dla najstarszego uczestnika i uczestniczki Biegu Filmowego będącego mieszkańcem Wałcza.

Kategorie wiekowe

K – 30 nagroda rzeczowa za I, II,III miejsce

K – 45 nagroda rzeczowa za I, II,III miejsce

K – 55 nagroda rzeczowa za I, II,III miejsce

K – 55+ nagroda rzeczowa za I, II,III miejsce

M – 30 nagroda rzeczowa za I, II,III miejsce

M – 45 nagroda rzeczowa za I, II,III miejsce

M – 55 nagroda rzeczowa za I, II,III miejsce

M – 55+ nagroda rzeczowa za I, II,III miejsce

BIEG BiegamBoLubię LASY

– statuetki oraz nagrody rzeczowe w kategorii OPEN za zajęcie miejsc I, II, III  wśród kobiet i mężczyzn

–  statuetki oraz nagrody rzeczowe w kategorii OPEN za zajęcie miejsc I, II, III  wśród kobiet i mężczyzn w MistrzostwachPolski Leśników i Pracowników Lasów Państwowych

 

X KONKURS NA NAJCIEKAWSZY KOSTIUM (PRZEBRANIE)

a/ 10 najlepiej przebranych zawodników otrzyma zwrot wpisowego oraz nagrody rzeczowe;

b/ 3 najlepiej przebrane pary (dwie osoby) otrzymają zwrot wpisowego i nagrody rzeczowe;

b/ 2 najlepiej przebrane drużyny (od 3-10 osób) otrzymają zwrot wpisowego oraz nagrody rzeczowe;

DZIECI nagradzamy nagrodami rzeczowymi miejsca 1- 3 (dodatkowo na mecie każde dziecko otrzyma medal):

 • 09:50 – miniSportGeneracja (bieg dla niechodzących/raczkujących dzieci)
 • od 10:00- 4 kategorie wiekowe: Kat. I do 6 lat, Kat. II 7-8 lat, Kat. III 9-10 lat, Kat. IV 11-12 lat
 1. Wypłata nagrody pieniężnej za najciekawszy kostium odbędzie się w dniu imprezy tuż po dekoracji.  Nie zgłoszenie się do Organizatora w przeciągu godziny od zakończenia imprezy będzie skutkowało anulowaniem zwrotu.
 2. Nagroda pieniężna to równowartość wpłaconej opłaty startowej.

XI INNE POSTANOWIENIA

 1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
 2. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników bez opieki.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych (poza pulą podstawową).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy lub jej przerwania bez podania powodów.
 7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi . W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

 

https://biegfilmowy.pl/regulamin/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1NSvHKSOlzyx0QFXOtELZ2wba7-Fvud5g2ug2AHjsmSqqjB7pmNWOzxw4_aem_AULIg7O54uHAMy7NcYkICG2aZ0bGbeaQV9jvP1pdajAJ9tjjzfqdM_8LPZEKQyjs8oLH9DSEktOmrqJv02t8SuHx

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z naszą Polityką prywatności.